Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

(địa chất), bản vẽ biểu thị tổng hợp những điều kiện địa chất công trình của một lãnh thổ, ở một tỉ lệ nhất định. Phân biệt ba kiểu BĐĐCCT: tổng quát, phân vùng và chuyên môn; có khi thể hiện cả ba kiểu này trên cùng một bản đồ. Kèm theo bản đồ có chú giải, các mặt cắt địa chất tiêu biểu, bảng chỉ tiêu cơ - lí của đất đá và bản thuyết minh bằng chữ. Các cấp tỉ lệ của BĐĐCCT giống như của bản đồ địa chất.