Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẤT NHIỄM MUỐI

 đất và đá nửa cứng có chứa các muối dễ hoà tan và hoà tan trung bình. Các muối dễ hoà tan: NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, NaHCO3, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, Na2CO3, MgSO4, Na2SO4. Các muối hoà tan trung bình: CaSO4. 2H2O và CaSO4. Đất đá được coi là nhiễm muối khi hàm lượng các muối dễ hoà tan và hoà tan trung bình kể trên trong đất đá vượt qua một giới hạn nhất định so với trọng lượng đất đá khô tuyệt đối: với đá cứng, lượng muối ít nhất là 2%; đất cát, lượng muối ít nhất là 0,5%; đất bột và sét, lượng muối ít nhất là 5%.