Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẤT ĐÁ

 từ chỉ gộp cả đá cứng và đất bở rời, không phân biệt.