Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƯỜNG ĐẲNG CHẤN

 đường nối liền các điểm có cùng cấp độ mạnh động đất. Bản đồ ĐĐC được sử dụng để phân vùng và dự báo động đất.