Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỆP

(địa chất), thuật ngữ cũ để chỉ phân vị địa tầng địa phương, ngày nay không dùng nữa. Phần lớn các Đ đã thành lập ở Việt Nam nay được chuyển thành hệ tầng (xt. Hệ tầng).