Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐO VẼ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

 một trong những dạng công tác chính đầu tiên ở thực địa, nhằm thuyết minh tổng quát các điều kiện địa chất công trình để luận chứng cho thiết kế và thi công xây dựng, sử dụng hợp lí và bảo vệ lãnh thổ. Nội dung của ĐVĐCCT: tiến hành xem xét các yếu tố của điều kiện địa chất công trình theo những lộ trình tiêu biểu; sử dụng một khối lượng hạn chế công tác khoan, đào, địa vật lí, thí nghiệm nhanh và đơn giản trong phạm vi có khả năng, bố trí các phương án công trình. Ở giai đoạn sau, diện tích đo vẽ được thu hẹp (vì vị trí công trình đã được chọn), nhưng mức độ chi tiết tăng lên. ĐVĐCCT được tiến hành theo các cấp tỉ lệ tương ứng như đo vẽ địa chất.