Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÀNH PHÂN TÁN NGUYÊN SINH

đới đá vây quanh thân quặng, trong đó các nguyên tố hoá học trở nên giàu hơn do từ thân quặng mang tới hoặc nghèo đi do bị đưa đi xa trong quá trình tạo quặng.