Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘNG LỰC HỌC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

 một lĩnh vực của động lực học chuyên nghiên cứu về sự vận động của nước dưới đất trong điều kiện tự nhiên và trong điều kiện có tác động của con người. Nội dung nghiên cứu của ĐLHNDĐ ngày càng được mở rộng. Ngày nay, nó không chỉ bó hẹp trong việc nghiên cứu sự vận động của nước dưới đất mà cả các thành phần vật chất trong nước dưới đất.