Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ DẪN NƯỚC

chỉ tiêu nói lên tính chất thấm nước của tầng chứa nước. ĐDN khác với hệ số thấm ở chỗ hệ số thấm chỉ đặc trưng cho tính chất thấm nước của đất đá. ĐDN là lưu lượng nước chảy qua một đơn vị diện tích của tầng chứa nước khi građien thuỷ lực bằng 1. Vì vậy, nó cũng phản ảnh mức độ giàu nước của tầng chứa nước.