Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ CHỨA QUẶNG

lượng quặng trung bình tính được trong một khu vực, một vùng nào đó, hoặc trong một hệ tầng, một phức hệ đất đá cụ thể có khoáng hoá.