Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊA NHIỆT SUẤT

lượng nhiệt độ tăng lên khi xuống sâu 100 m trong vỏ Trái Đất. Đại lượng trung bình của ĐNS là 3 oC trong những miền có cấu trúc địa chất bình ổn.