Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ ẨM TỰ NHIÊN CỦA ĐẤT ĐÁ

 tổng lượng nước chứa trong các lỗ rỗng và khe nứt của đất đá ở thế nằm tự nhiên, tại một thời điểm nhất định. Quy ước xác định ĐÂTNCĐĐ bằng tỉ số giữa trọng lượng nước chứa trong chúng với trọng lượng phần hạt đất sau khi sấy khô ở nhiệt độ 105 - 107 oC (độ ẩm theo trọng lượng) hoặc tỉ số giữa thể tích nước chứa trong đất đá với thể tích toàn bộ đất đá (độ ẩm theo thể tích).