Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
YẾU TỐ THẾ NẰM

Các phần tử dùng để xác định vị thế phân bố của lớp đá hay một yếu tố định hướng nào đó của thể địa chất trong không gian, bao gồm đường phương, hướng dốcgóc dốc. Đường phương là giao tuyến của mặt lớp với mặt phẳng nằm ngang; đường phương chỉ sự kéo dài của lớp trong không gian. Hướng dốc là đường nằm trên mặt lớp, thẳng góc với đường phương và chỉ hướng nghiêng dốc của lớp. Góc dốc là góc nhị diện hợp thành bởi mặt lớp với mặt phẳng nằm ngang. YTTN của lớp đá được xác định ngoài thực địa bằng địa bàn địa chất, thông thường chỉ cần đo hướng dốc và góc dốc.

Yếu tố thế nằm

ABCD. Mặt lớp; xy: đường phương; MN: hướng dốc;
: góc dốc;NB: phương nam - bắc;
: góc phương vị đường phương.