Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHU KÌ XÂM THỰC

các giai đoạn kế tiếp nhau của sự hình thành địa hình từ bề mặt nguyên thuỷ. Bản chất của CKXT được thực hiện qua hoạt động hạ thấp mực cơ bản của dòng chảy tạo nên sự bào xói lòng thung lũng theo quy luật xâm thực giật lùi của dòng. Một CKXT gồm các giai đoạn sau: 1) Khởi đầu - mạng lưới sông suối chưa phát triển, bề mặt địa hình chưa phân hoá (chủ yếu là dạng kết quả của hoạt động kiến tạo). 2) Trẻ - dòng chảy có độ dốc cao, hoạt động xâm thực mạnh mẽ, chủ yếu là đào sâu lòng sông, sông suối có nhiều thác ghềnh, tốc độ dòng chảy lớn, địa hình bị chia cắt sâu. 3) Trưởng thành – dòng chảy thuần hơn, sự xâm thực yếu đi, trắc diện sông thoải hơn, lòng sông mở rộng và nhiều bãi phù sa, núi thấp bớt. 4) Già và thoái lão – trắc diện dòng chảy gần đạt giới hạn cân bằng, dòng chảy ngoằn ngoèo, bề mặt địa hình chỉ nhấp nhô gợn sóng gọi là bán bình nguyên. Tuy gọi là CKXT [do nhà địa lí học Hoa Kì Đâyvit (W. M. Davis) đề nghị] nhưng bản thân hiện tượng không mang tính chu kì. Hiện tượng chỉ có thể diễn ra một lượt theo các giai đoạn do tác động của các hoạt động kiến tạo, làm thay đổi mức cơ bản của dòng chảy xt. Địa mạo học; Xâm thực.