Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHU KÌ ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN

toàn bộ quá trình hình thành và biến đổi của nước dưới đất trong khoảng thời gian ứng với một nhịp trầm tích trọn vẹn, tức là bắt đầu từ một kì biển tiến đến hết một kì biển thoái kế tiếp. CKĐCTV được sử dụng để nghiên cứu sự biến đổi của nước trong quá khứ của nhịp trầm tích tương ứng, cũng như ảnh hưởng của nó đối với nước trong các nhịp trầm tích trước và sau nó.