Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỚ LỚP

tính chất phân thành các lớp hoặc các tập sắp xếp song song hoặc gần song song nhau ở các đá trầm tích hoặc đá nguồn núi lửa chưa trải qua biến chất. TL là sản phẩm của những biến đổi động lực và những điều kiện hoá - lí nhất định của vật liệu trầm tích trong quá trình lắng đọng tạo đá (xt. Lớp).