Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỘT ĐỊA TẦNG

 bản vẽ dạng cột dùng để biểu thị đặc điểm thạch học, chiều dày, trình tự hình thành các lớp đá và vị trí hoá thạch trong một mặt cắt địa chất. Các lớp này được tập hợp trong những phân vị địa tầng, trên CĐT cũng biểu thị cả quan hệ giữa các phân vị địa tầng và sự đối sánh chúng với các phân vị thời địa tầng. CĐT thường được trình bày kèm theo các bản đồ địa chất, nhằm cung cấp tư liệu tổng hợp về các phân vị địa tầng có mặt trên bản đồ đó.