Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH PHÂN LỚP CỦA ĐÁ

cấu tạo của đá dưới dạng các lớp nằm lên nhau có thành phần khoáng vật và đặc điểm của những hạt khoáng vật tạo đá khác nhau. Tính chất này thường đặc trưng cho phần lớn đá trầm tích và trầm tích núi lửa. TPLCĐ xuất hiện khi biến đổi điều kiện động lực và hoá lí của môi trường thành tạo trầm tích.