Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CẤP TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN

x. Phân cấp trữ lượng khoáng sản.