Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BUA

vật liệu (cát, sét, mùn khoan, nước…) nhồi vào lỗ mìn hoặc buồng mìn để cách li khối thuốc nổ với mặt thoáng bên ngoài nhằm làm tăng hiệu quả nổ mìn. Việc nạp B có thể tiến hành thủ công bằng cách dùng các thanh dài bằng gỗ hoặc nhôm hay cơ giới bằng các máy nạp B hoạt động bằng khí nén. Khi nạp B cần chú ý không làm hư hại dây cháy chậm, dây nổ và dây điện nổ mìn.