Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BIỂU ĐỒ ĐẲNG TRỊ

đồ thị gồm các đường liền, nối các điểm cùng giá trị với một đại lượng nào đó. Vd. biểu đồ đẳng nhiệt, đẳng áp, vv.