Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BIẾN SINH

giai đoạn biến đổi sâu sắc cuối cùng của đá trầm tích hoặc giai đoạn sớm của đá biến chất - do nhiệt độ, áp suất tăng cao với sự có mặt của dung dịch khoáng hoá. Trong giai đoạn BS, đá sét biến thành phiến sét, than đá biến thành than gầy và antraxit, vv.