Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÙNG NÂNG

khu vực bề mặt Trái Đất được nâng cao hơn so với lãnh thổ nằm bên hoặc so với những vùng kế cận của đáy bồn chứa nước (VN ngầm dưới nước). Trên mặt đất, VN thường là những nơi có độ cao tuyệt đối trên 200 m.