Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CẤU TRÚC TINH THỂ

sự sắp xếp có quy luật trong không gian của các phần tử tạo thành tinh thể (nguyên tử, ion, phân tử), dưới dạng các nút của mạng không gian. Khái niệm "cấu trúc" có hai nội dung: sự sắp xếp trong không gian của các hạt và đặc điểm liên kết giữa các hạt. Cấu trúc của mỗi tinh thể được mô tả bằng nhóm không gian, kích thước ô mạng cơ sở, các loại hạt và vị trí của từng hạt cụ thể trong ô mạng cơ sở (xt. Mạng không gian). Theo đặc điểm liên kết, phân ra hai loại cấu trúc chính: cấu trúc đồng liên kết và cấu trúc dị liên kết. Trong cấu trúc đồng liên kết, lực liên kết giữa các nguyên tử, ion đều nhau theo ba phương không gian, các hạt cũng phân bố đều trong mạng tinh thể. Loại này còn gọi là cấu trúc phối trí, vd. NaCl, Au, Ag. Trong mạng tinh thể của cấu trúc dị liên kết, có các nhóm gồm hai nguyên tử hay ion trở lên, tuỳ thuộc vào hình thái liên kết người ta chia ra các kiểu: cấu trúc đảo, vd. pirit, olivin; cấu trúc vòng như berin; cấu trúc mạch như antimonit; cấu trúc lớp như molipđenit; cấu trúc khung như octocla (xt. Tinh thể).