Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BIỂN KHƠI

vùng biển mở, sâu, nằm ở phía ngoài thềm lục địa, số lượng loài và cá thể sinh vật giảm dần theo độ sâu. Sinh vật BK được chia thành: sinh vật nổi, sinh vật bơi, sinh vật đáy. Trầm tích đáy ở vùng này ít có vật liệu được mang từ lục địa ra mà chủ yếu là xác sinh vật, bùn núi lửa, bùn đỏ đại dương.