Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT

1. Đặc điểm chung về thành phần vật chất, cấu tạo địa chất và lịch sử phát triển địa chất của một khu vực, một phạm vi lãnh thổ nào đó.

2. Tương tự khái niệm "cấu tạo địa chất". Thường với nội dung rộng lớn hơn.