Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẢN ĐỒ THUỶ ĐỊA HOÁ

bản đồ thể hiện các thông tin về hoá học nước dưới đất của một tầng chứa nước hay nhiều tầng chứa nước trong một lãnh thổ. Các thành phần hoá học, độ khoáng hoá, quy luật phân bố của một hoặc một số nguyên tố hoá học được biểu hiện trên bản đồ của nước dưới đất hoặc quy luật phân đới thuỷ địa hoá. BĐTĐH thường đi kèm bản đồ địa chất thuỷ văn. Để giúp tìm kiếm mỏ bằng phương pháp thuỷ địa hoá, trên BĐTĐH có khoanh các dị thường thuỷ địa hoá liên quan đến đối tượng tìm kiếm.