Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÕNG VEN RÌA

miền sụt lún phân bố ở ranh giới chuyển tiếp giữa nền và địa máng. Về mặt phát triển địa chất, VVR mang tính chất trung gian giữa hai đơn vị địa kiến tạo nền và địa máng.