Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÁP LỰC NƯỚC

lực do nước tác động vào mọi vật trong nước, gồm:

1) Áp lực thuỷ tĩnh là ALN ở trạng thái tĩnh, bằng trọng lượng cột nước đơn vị kể từ điểm tác động đến mặt nước. Áp suất thuỷ tĩnh tại một điểm theo mọi phương và chiều đều bằng nhau.

2) Áp lực thuỷ động là ALN do dòng chảy gây ra, tỉ lệ thuận với lưu tốc dòng chảy, phụ thuộc vào điều kiện dòng chảy, hình dáng của phần công trình mà dòng chảy đi qua. Trong nhiều trường hợp, nước dưới đất có lưu tốc rất nhỏ, ta có thể bỏ qua áp lực thuỷ động khi tính ALN.

ALN từ dưới lên và theo phương thẳng đứng gọi là áp lực đẩy nổi. Xt. Áp lực.