Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BAO THỂ

những thể bị bao trong khoáng vật, thường có thành phần khác hẳn khoáng vật chứa chúng. Kích thước BT có thể nhìn được bằng mắt thường đến dùng kính hiển vi. Tồn tại dưới 3 trạng thái: rắn, lỏng, khí. BT rắn thường là các mảnh khoáng vật khác, đôi khi có dạng tinh thể hoàn chỉnh. BT lỏng và khí là phần sót lại của môi trường tạo khoáng bị giữ trong khoáng vật. Nghiên cứu các BT cho phép xác định nhiều thông số hoá lí như nhiệt độ, áp suất, thành phần dung dịch trong quá trình tạo khoáng. Sự có mặt các BT cho phép phân biệt ngọc thật (tự nhiên) với ngọc nhân tạo.