Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN TẦNG

(địa chất, mỏ), một phần của tầng khai thác mỏ hầm lò (thường chia một tầng ra hai PT). Áp dụng trong trường hợp khai thác vỉa dốc. Việc chia tầng ra hai PT có lợi là làm tăng gấp đôi số lượng gương lò chợ; nhờ đó mà có thể làm tăng sản lượng của mỏ, nhưng khối lượng công việc mỏ lò chuẩn bị lại tăng lên.