Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TUỔI CACBON ( 14C ) của nước dưới đất

thời gian có mặt của nước dưới đất trong đất đá, tính từ khi các hợp chất cacbon hoà tan trong nước kết thúc quá trình trao đổi với khí cacbonic trong đới thông khí cho đến khi lấy mẫu phân tích cacbon 14C. Phân biệt: 1) Tuổi cacbon 14C biểu kiến của nước dưới đất: tuổi tính theo lí thuyết phân rã hạt nhân của 14C với giả thiết hàm lượng ban đầu Ao của 14C là 100% cacbon hiện đại (kí hiệu Ao 14C = 100% mc). 2) Tuổi cacbon 14C hiệu chỉnh của nước dưới đất: tuổi tính theo lí thuyết phân rã hạt nhân của Ao 14C với hàm lượng ban đầu Ao của 14C đã được điều chỉnh Ao 14C = p.100% mc; trong đó p là hệ số điều chỉnh, mc - kí hiệu viết tắt từ thuật ngữ tiếng Anh "modern carbon", có nghĩa là cacbon hiện đại, đó là hàm lượng 14C của cây Sồi ở Hoa Kì, từ năm 1890 trở về trước.