Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC TƯỚI

nước dưới đất được sử dụng để tưới cho cây trồng, chất lượng NT được đánh giá theo chỉ số SAR ( viết tắt từ tiếng Anh: sodium adsorption radio) và một số thành phần hoá học trong nước tuỳ theo loại cây trồng.