Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC THỔ NHƯỠNG

(cg. nước trong đất với cây cối), nước dưới đất nằm trong lớp đất trồng; nguồn cung cấp cho cây cối và có liên hệ qua lại với cây cối. Đối với cây có thể phân biệt: nước dùng được (nước đồng hoá được) là phần nước trong đất cây có thể hút trong quá trình sống bình thường và nước không đồng hoá được là phần nước trong đất cây không thể hút được, gọi là nước chết. Nước có hiệu suất là phần nước trong đất, cây hút để duy trì hoạt động sống và để tổng hợp chất hữu cơ. Giới hạn thấp của nước có hiệu suất là độ ẩm làm cây héo; nước không có hiệu suất: phần nước trong đất cây không sử dụng được để tạo ra chất hữu cơ.