Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN CẤP TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN

trữ lượng khoáng sản trong thăm dò địa chất được phân thành các cấp khác nhau. Theo ý nghĩa kinh tế (giá trị công nghiệp), phân trữ lượng khoáng sản thành hai nhóm: trữ lượng cân đối và trữ lượng ngoài cân đối. Trữ lượng cân đối là loại trữ lượng công nghiệp, trữ lượng ngoài cân đối là trữ lượng phi công nghiệp (trong điều kiện hiện nay). Theo mức độ nghiên cứu trong thăm dò địa chất, trữ lượng được phân ra các cấp A, B, C1, C2. Cấp A, B, C1 là trữ lượng cân đối, cấp C2 là trữ lượng ngoài cân đối. Trữ lượng cấp A - trữ lượng khoáng sản được thăm dò và nghiên cứu chi tiết, đảm bảo việc giải thích đầy đủ điều kiện thế nằm, hình dạng, cấu trúc thân quặng, các kiểu đá (hạng) quặng tự nhiên và công nghiệp, ranh giới các thân đá kẹp, đá nghèo quặng, chất lượng, công nghệ khoáng sản, các yếu tố địa chất thuỷ văn - công trình xác định điều kiện tiến hành công tác khai thác khoáng sản. Ranh giới khối trữ lượng được xác định bằng công trình khoan và khai đào. Cấp B - trữ lượng khoáng sản được thăm dò và nghiên cứu chi tiết đảm bảo việc giải thích những đặc điểm cơ bản về yếu tố thế nằm, hình dạng, cấu trúc thân quặng, phát hiện các kiểu quặng tự nhiên và công nghiệp, quan hệ giữa các lớp đá kẹp, đá nghèo quặng trong thân quặng, phân chia sơ bộ, giải thích chất lượng, đặc tính công nghệ cơ bản của khoáng sản và các yếu tố tự nhiên chính xác định điều kiện tiến hành công tác khai thác. Ranh giới các khối trữ lượng được khoanh nối theo công trình thăm dò và ngoại suy hạn chế. Cấp C1 - trữ lượng khoáng sản được thăm dò và nghiên cứu với mức độ chi tiết đảm bảo để giải thích những nét chung về điều kiện thế nằm, hình dạng, cấu trúc thân quặng, các kiểu quặng tự nhiên và công nghiệp, chất lượng và tính khả tuyển của khoáng sản, các yếu tố tự nhiên xác  định điều kiện tiến hành công tác khai thác. Ranh giới các khối trữ lượng được xác định trên cơ sở các công trình thăm dò và ngoại suy theo các tài liệu địa chất và địa vật lí. Cấp C2 - trữ lượng khoáng sản được đánh giá sơ bộ về điều kiện thế nằm, hình dạng; sự phân bố thân quặng được xác định trên cơ sở các tài liệu địa chất và địa vật lí hoặc bằng sự phát hiện khoáng sản ở các điểm riêng lẻ tương tự với các khu nghiên cứu. Chất lượng khoáng sản được nghiên cứu theo mẫu đơn lẻ hoặc theo số liệu các khu mỏ thăm dò kế cận. Ranh giới các khối trữ lượng được khoanh nối trong phạm vi các kiến trúc địa chất thuận lợi. Ngoài ra, còn có loại trữ lượng dự báo hoặc trữ lượng tiềm năng được kí hiệu bằng P. Tuỳ theo mức độ triển vọng trên cơ sở các tiêu đề và dấu hiệu tìm kiếm thuận lợi lại phân ra cấp P1, P2, P3. Ở các nước tư bản, trữ lượng khoáng sản thường phân thành 3 cấp: tin cậy, có thể (xác suất) và giả thiết (dự báo).