Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÁT SINH HUYẾT THỐNG

quá trình lịch sử phát triển để hình thành một loài hoặc một hàng đơn vị phân loại lớn hơn trong sinh giới. Đó là một quá trình tiến hoá của cả nhóm sinh vật thuộc hàng đơn vị phân loại bắt đầu từ sự đột biến cho đến khi các đặc tính biến đổi được củng cố và di truyền để hình thành cả cộng đồng của đơn vị phân loại.