Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGẤM

 hiện tượng nước từ ngoài vận động vào trong đới thông khí. Sự vận động này gọi là vận động ngấm. Nguyên nhân: ngoài vai trò của trọng lực còn có vai trò của mao dẫn.