Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SAPHIA

(A. saphire; cg. lam ngọc), một loại corinđon - Al2O3, trong suốt, màu xanh lơ do lẫn ít titan oxit, có độ cứng lớn (9), lưỡng chiết suất cao, dùng làm ngọc hoặc đá quý. Loại quý nhất là S hình sao do những bao thể hình kim bố trí thành tia sáu cạnh phù hợp với hệ tinh thể sáu phương của corinđon. Ở Việt Nam, đã thấy sa khoáng S ở Lâm Đồng. Mỏ S nổi tiếng là ở Pailin (Pailin; Cămpuchia). Xt. Corinđon.