Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYÊN TỐ ƯA SINH VẬT

những nguyên tố tập trung trong vật chất sống, bao gồm các nguyên tố cacbon (C), hiđro (H), oxi (O), nitơ (N), lưu huỳnh (S) và photpho (P).