Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SAN BẰNG KIẾN TẠO

tính chất đồng đều, không có những chênh lệch khác nhau lớn về chế độ hoạt động kiến tạo của một khu vực nào đó trên vỏ Trái Đất. Tính chất này thể hiện trên mặt cắt địa chất ở sự phổ biến khắp nơi những trầm tích khá ổn định về tướng đá và bề dày, hầu như không có hoạt động macma trên một khu vực rộng lớn. SBKT cũng thường xuất hiện vào thời kì khu vực chuyển sang chế độ ổn định, nâng lên, chịu sự bóc mòn khắp nơi làm cho địa hình đạt tới độ cao tương đối đồng đều. SBKT thể hiện trên các bề mặt địa hình hiện tại có tính chất nằm ngang.