Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHA TẠO NÚI

khoảng thời gian xuất hiện chuyển động kiến tạo mãnh liệt dẫn đến sự nâng lên của vỏ Trái Đất và thành tạo các núi cao. Một chu kì tạo núi thường có nhiều PTN. Vd. Chu kì Calêđôni có pha Tacon và các pha khác. Chu kì Hecxini có các pha: Breton, Suđet, Asturi, vv.