Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC DƯỚI ĐẤT

tất cả các loại nước thuộc mọi trạng thái tồn tại trong đất đá phía dưới mặt đất. Theo điều kiện thế nằm, phân biệt các loại NDĐ sau: 1) Nước thượng tầng  (x. Nước thượng tầng). 2) Nước ngầm (x. Nước ngầm). 3) Nước actezi (x. Nước actezi).

 Nước dưới đất

Mặt cắt dọc của nước dưới đất

Theo dạng tồn tại của nước trong tầng chứa nước, có thể chia ra: 1) Nước lỗ hổng (x. Nước lỗ hổng). 2) Nước khe nứt (x. Nước khe nứt). 3) Nước cacxtơ (x. Nước cacxtơ).

Theo trạng thái tồn tại của nước trong đất đá, có thể chia ra: 1) Nước thể hơi: NDĐ ở trạng thái hơi nước, nó chỉ tồn tại trong các lỗ hổng, khe nứt, hang hốc không chứa đầy nước của đới thông khí. 2) Nước liên kết vật lí (x. Nước liên kết vật lí). 3) Nước mao dẫn (x. Nước mao dẫn). 4) Nước trọng lực (x. Nước trọng lực). 5) Nước đông giá (x. Nước đông giá). 6) Nước liên kết hoá học (x. Nước liên kết hoá học).

Theo nguồn gốc thành tạo, có thể chia ra: 1) Nước nguyên sinh (cg. nước đồng trinh; x. Nước nguyên sinh). 2) Nước rửa lũa (x. Nước rửa lũa). 3) Nước trầm tích (x. Nước trầm tích). 4) Nước chôn vùi (x. Nước chôn vùi). 5) Nước hỗn hợp (x. Nước hỗn hợp).

Theo độ khoáng hoá, có thể chia ra: 1) Nước nhạt (thường gọi là nước ngọt; x. Nước ngọt). 2) Nước lợ (x. Nước lợ). 3) Nước mặn (x. Nước mặn). 4) Nước muối (x. Nước muối).

Theo đặc tính áp lực, có thể chia ra: 1) Nước không áp (x. Nước dưới đất không áp). 2) Nước có áp (x. Nước dưới đất có áp).

Theo các lực chủ yếu gây ra sự vận động của nước dưới đất, có thể chia ra: 1) Vận động trọng lực: NDĐ di chuyển dưới tác dụng của trọng lực, các loại nước này thường có chung một tên gọi là nước trọng lực. 2) Vận động phi trọng lực: NDĐ di chuyển không phải dưới tác dụng của trọng lực mà của các lực khác, vd. nước dưới đất ở thể hơi nước di chuyển do sự chênh lệch của áp suất hơi nước, nước màng mỏng di chuyển do sự chênh lệch của sức hút phân tử, nước mao dẫn di chuyển do lực mao dẫn.

Theo các ứng dụng thực tiễn, có thể chia ra: 1) Nước ăn uống sinh hoạt (x. Nước sinh hoạt). 2) Nước khoáng (x. Nước khoáng). 3) Nước công nghiệp (x. Nước công nghiệp). 4) Nước kĩ thuật (x. Nước kĩ thuật). 5) Nước nóng (x. Nước nóng). 6) Nước tưới (x. Nước tưới).