Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RANH GIỚI ĐỊA TẦNG

bề mặt giới hạn giữa hai phân vị địa tầng kế tiếp nhau. RGĐT có thể nhận biết qua sự thay đổi tướng đá giữa hai phân vị địa tầng liền kề nhau, nhưng cũng có thể nhận biết qua một mặt bất chỉnh hợp. Trên mặt cắt địa chất, RGĐT được biểu thị bằng một đường liên tục phân cách hai phân vị địa tầng.