Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUẶNG HOÁ

quá trình sinh thành các khoáng vật quặng trong đất đá với quy mô, diện phân bố và hàm lượng khác nhau. Tuỳ theo quy mô, có thể phân thành mỏ quặng, điểm quặng, biểu hiện quặng, vv.; tuỳ theo hàm lượng các nguyên tố có ích, chất lượng quặng, phân ra quặng giàu, quặng nghèo hoặc quặng tốt, quặng xấu. Như vậy, khái niệm QH biểu hiện hai nghĩa: độ QH và quá trình QH.