Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
OLIVINIT

 (A. olivinite), đá siêu bazơ đơn khoáng, chỉ gồm olivin và một số manhetit.