Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GRANIT HOÁ

toàn bộ các quá trình như siêu biến chất, biến chất trao đổi, tái nóng chảy.... làm cho đá trầm tích biến thành đá granit.