Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẮC ĐỊA TẦNG

phương pháp xác lập một phân vị địa tầng, trong đó một ranh giới được xác định bằng tiêu chuẩn cổ sinh vật, còn ranh giới kia bằng tiêu chuẩn thạch học.