Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRAO ĐỔI NƯỚC

quá trình nước nguồn gốc khí quyển đến thay thế cho nước trong một thể chứa nước nào đó. Quá trình trao đổi nhanh hay chậm, mạnh hay yếu thể hiện bằng một chỉ tiêu gọi là hệ số TĐN. Hệ số TĐN là lượng nước hàng năm đến thay thế so với toàn bộ khối lượng nước đã có sẵn trong thể chứa nước. Ở các tầng nước ngầm, hệ số TĐN thường rất lớn, gọi là TĐN mạnh; còn ở các tầng chứa nước actêzi, hệ số TĐN thường rất nhỏ, gọi là TĐN yếu. Thời gian để toàn bộ lượng nước đến thay thế vừa bằng toàn bộ khối lượng nước trong thể chứa nước, gọi là chu kì TĐN, thời gian này về trị số bằng số nghịch đảo của hệ số TĐN.

Sau một chu kì TĐN, trên lí thuyết, toàn bộ lượng nước cũ đã được thay thế, tuy nhiên điều này chỉ đúng khi lượng nước đến thay thế lượng nước cũ theo mô hình pít tông đẩy dần nước cũ ra ngoài mà không hoà trộn, nhưng thực tế bao giờ nước mới cũng có sự hoà trộn vào nước cũ, nhất là trường hợp đối với tầng nước ngầm, do đó có những tầng nước ngầm phải trải qua hàng chục, thậm chí hàng trăm chu kì TĐN mới thay thế hết toàn bộ nước cũ.