Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÀM SẠCH LỖ KHOAN

biện pháp lấy lên mặt đất các vụn đất đá bị phá vỡ tại đáy lỗ khoan, được tiến hành định kì hoặc liên tục trong quá trình khoan. LSLK có thể thực hiện bằng các phương pháp sau đây: cơ học, thuỷ lực, khí nén và hỗn hợp. Làm sạch các vụn đất đá bằng cơ học là phương pháp vận chuyển vụn đá lên bằng dụng cụ khoan hoặc các thiết bị chuyên dụng (ống múc, guồng xoắn, lưỡi khoan thìa). Phương pháp thuỷ lực làm sạch mùn khoan nhờ dòng nước rửa chuyển động trong lỗ khoan với vận tốc nhất định. Phương pháp thổi bằng khí nén là mang vụn đất đá lên bằng khí nén. Phương pháp hỗn hợp là vận chuyển mùn khoan lên mặt đất bằng các phương pháp kết hợp đồng thời (cơ học với thuỷ lực, thuỷ lực với khí nén, vv.). X. Dung dịch khoan.