Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LAIÂN C.

(Charles Lyell; 1797 - 1875), nhà địa chất người Xcôtlen (Scotland). Năm 1832, phụ trách giáo trình địa chất ở Trường Đại học Hoàng gia Luân Đôn. Năm 1833, giáo trình của L được xuất bản thành sách nhan đề "Nguyên lí địa chất học", có ảnh hưởng lớn tới Đacuyn C. R. (C. R. Darwin). Giáo trình trình bày lịch sử của địa chất học, bác bỏ cách giải thích của kinh thánh cũng như thuyết biến hoạ (catastrophisme) của Cuviê. G (G. Cuvier) và đề ra thuyết hiện tại luận (actualism) cho rằng: những thay đổi xưa kia xảy ra trên bề mặt Trái Đất là do những nguyên nhân có bản chất và cường độ tương tự như những nguyên nhân đang tác động ngày nay.